ETICKÝ KODEX  

Platný k 1.1.2014

1.Obecné etické zásady

1.1
Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v etickém kodexu Práv pacientů. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.

1.2 
Člen týmu Spolku psychologických služeb ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3 
Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem.

1.4
Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.

1.5
Člen týmu Spolku psychologických služeb usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají standardům primární prevence a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.

1.6
Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.

1.7
Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.

2. Etické zásady ve vztahu ke klientům

2.1
Člen týmu Spolku psychologických služeb respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

2.2
Člen týmu Spolku psychologických služeb jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.

2.3
Člen týmu Spolku psychologických služeb pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace /např. ke studijním aj. účelům, statistické zpracování, zprávy pro instituce/, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

2.4
Člen týmu Spolku psychologických služeb je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v programech primární prevence Spolku psychologických služeb a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník programů primární prevence Spolku psychologických služeb povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.

2.5
Člen týmu Spolku psychologických služeb hledá možnosti jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů.

2.6
Člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.

2.7
Jakákoliv forma zneužití klienta je proviněním proti profesionální kompetenci a je vážným porušením pracovních povinností. Odpovědnost za to leží výhradně na konkrétním pracovníkovi Spolku psychologických služeb.

3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

3.1
Člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému zaměstnavateli.

3.2
Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem.

3.3
Člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.

3.4
Při své práci je každý pracovník reprezentantem Spolku psychologických služeb. Jeho vystupování nesmí žádným způsobem poškozovat dobrou pověst Spolku psychologických služeb.

3.5
Pracovník Spolku psychologických služeb nesmí využívat k vlastnímu prospěchu informace, které získává ve své práci. 

3.6
Pokud se pracovník  Spolku psychologických služeb při výkonu své práce dostane do jakéhokoliv střetu zájmů, je povinen s tímto seznámit svého nadřízeného a v konkrétní práci se neangažovat.

3.7
Pracovní aktivity zaměstnanců Spolku psychologických služeb realizované mimo rámec pracovní smlouvy a pracovní náplně a související s předmětem činnosti Spolku psychologických služeb, musí být v rozumném časovém horizontu projednány s odborným garantem příslušného typu programu. Taková činnost nesmí ohrozit nebo oslabit práci ve Spolku psychologických služeb. Musí být transparentně uváděno, že daná osoba je pracovníkem Spolku psychologických služeb.

4. Etické zásady kolegiality

4.1
Člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.

4.2
Člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

4.3
Člen týmu  programů primární prevence Spolku psychologických služeb je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu péče.

4.4
Člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.

5. Etické zásady odbornosti a povolání

5.1
Člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby.

5.2
Člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo bez patřičného vzdělání a průpravy.

5.3
Člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy.

5.4
Členové týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb ctí svůj profesní kodex, pokud takový existuje (Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, Etický kodex ČMPS, Etický kodex AKP apod.)

5.5
Člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.

5.6
Členů týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.

6. Postupy při řešení etických problémů

6.1

Závažné i méně závažné etické problémy řeší tým programů primární prevence Spolku psychologických služeb v rámci supervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká. 

6.2                                                   
Úkolem supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.

6.3
Pokud člen týmu programů primární prevence Spolku psychologických služeb nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v týmu a v rámci supervize, má možnost se obrátit na A. N. O., Českou psychoterapeutickou společnost nebo jiné zastřešující odborné společnosti.