REGIONÁLNÍ CENTRUM PREVENCE - INDIKOVANÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Vedoucí projektu: Mgr. Kateřina Smutná

Zaměření: indikovaná primární prevence rizikového chování mimo rámec školní docházky

Cílová skupina: děti 6-18 let a jejich rodiče

Lektoři: Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Lenka Chalupníčková

Externí supervize: PhDr. Anton Polák, PhDr. Martina Kosová

Pracovna: Náměstí Míru 114, 666 01 Tišnov, 1. Patro

Kontakt: 

Mgr. Kateřina Smutná - tel. 608 747 102

PhDr. Lenka Chalupníčková - tel. 777 936 243

 

Příklady obtíží dětí a dospívajících ve škole, ve volném čase i v domácím prostředí, které mohou být vstupním tématem konzultace v našem zařízení:

Ve školním prostředí

závažná nesoustředěnost, nápadné výkyvy ve školní výkonnosti, zvýšená unavitelnost, nápadnější obtíže v komunikaci se spolužáky i s vyučujícími, stranění se kolektivu, nápadná nejistota žáka jak ve výuce, tak i mimo ni, nezájem o školní práci, o její výsledky i hodnocení, časté až vytrvalé zapomínání úkolů a povinností, porušování pravidel a norem, agresivita (obrácená proti sobě, druhým, i věcem a prostředí, např.: ponižování sama sebe, slovní a fyzické napadání druhých, vyvolávání rvaček, agresivní odmlouvání a napadání spolužáků, vyučujících, poškozování a rozbíjení pomůcek, školního nábytku…), lhaní, krádeže, záškoláctví

Ve volném čase

nápadné stranění se vrstevníkům a závažnější komunikační potíže ve vrstevnické skupině, agresivní projevy (slovní i fyzické napadání, záměrné vyvolávání rvaček, ubližování slabším atd.), porušování společenských a skupinových pravidel, ničení majetku jakékoliv formy, lhaní, krádeže atd.

V rodině

Na úrovni dítěte – např. významné potíže v komunikaci mezi rodiči a dítětem, zapírání, uzavírání se (do sebe, svého pokoje…), neplnění úkolů a povinností (jak domácích, tak i školních), závažné porušování dohod a rodinných pravidel, lhaní, krádeže, toulání se, psychosomatické potíže    (dlouhodobější bolesti např. bříška, hlavy, zvýšená teplota…., bez objektivní medicínské příčiny), strachy,  úzkosti, negativismus atd.

Na úrovni rodiny jako celku - rodina přestává jako celek fungovat, v rodině jsou přítomná různá tabu, došlo k významné ztrátě (rozvod, smrt) či významné změně (stěhování, příchod nového partnera, nového dítěte), objevují se psychosomatická onemocnění, poruchy chování u dětí, nedaří se zpracovávat vývojové skoky – např. osamostatňování dětí a jejich kroky do samostatného života, apod.